Privacyverklaring Soofblogt.nl

In deze privacyverklaring worden de volgende definities gebruikt:

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG).

Toelichting op het reglement
Soofblogt.nl mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken.

De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.

Op grond van deze wet heeft Soofblogt.nl de plicht om haar bezoekers en partners:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Soofblogt.nl worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen;

Soofblogt.nl vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Soofblogt.nl in dit reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Soofblogt.nl expliciet om uw toestemming moet vragen.

De persoonsgegevens die Soofblogt.nl gebruikt en het doel van het gebruik
Soofblogt.nl verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u via het contactformulier contact met ons opneemt. Soofblogt.nl verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Soofblogt.nl verstrekt niet zonder meer persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Soofblogt.nl-organisatie. Uitzonderingen:

 • wanneer dit verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om deze gegevens te verstrekken;
 • andere gevallen waarbij het noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Soofblogt.nl met u heeft gesloten;

Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Soofblogt.nl verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit reglement.
 • Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Soofblogt.nl worden ingezien, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Soofblogt.nl beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Soofblogt.nl heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie.
 • Wanneer gebruik wordt gemaakt van het contactformulier op onze website, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Soofblogt.nl gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Soofblogt.nl, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.
 • Cookies: Soofblogt.nl maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.

Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per e-mail aan ons aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Soofblogt.nl.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Soofblogt.nl ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Soofblogt.nl.

Privacyreglement Soofblogt.nl versie mei 2018